College Non-Teaching Staff
Sr No Name of Staff Member Designation
1 Mr.Sachin Dinkar Mahajan  Head Clerk
2 Mr.Bhaskar Yashwant Yeole  Senior Clerk
3 Mr.Rajendra Narayan Patil  Junior Clerk
4 Mr.Dipak Narayan Patil  Lab.Assistant
5 Mr.Dinesh Gangadhar Chaudhari  Lab.Attendant
6 Mr. Vijay Vasant Chaudhari Lab.Attendant
7 Mr.Manoj Pandit Patil  Lab.Attendant
8 Mr.Sandip Motiram Patil  Lab.Attendant
9 Mr.Sanjay Ganpat Joshi  Peon
10 Mr.Sunil Bhanudas Sarode  Peon
11 Mr.Vijay Arun Patil  Peon
12 Mr.Lalit Tryambak Khadke Lab.Attendant
13 Mr.Pravin Ambuskar Lib.Attendant
14 Mr.Shailendra Sonar Accountant