Img

Shri Shirish Madhukarrao Chaudhari (MLA)

[President]

 

.....................................................................................................................................................................................

Img

Shri Sunil Madhukar Patil

[Vice President]

. ......................................................................................................................................................................................

Img

Shri Pramod Rambhau Chaudhari

[Secretery]

 

......................................................................................................................................................................................

Img

Shri Purshottam Yashwant Patil

[Director]
.

 

......................................................................................................................................................................................

Img

Shri Vijay Bhaskar Patil

[Director]

 

......................................................................................................................................................................................

Img

Shri Chandan Attarde

[Director]

 

......................................................................................................................................................................................

Img

Shri Nilkanth Jagannath Kale

[Treasurer]

 

......................................................................................................................................................................................